Please update your Flash Player to view content.
Logo Zespół Szkół
Dziś jest 27.02.2015 r. | www.zs.strzegom.pl >> 
Strona główna >> Historia szkoły
Historia Zespołu Szkół

 

Od Gimnazjum do Zespołu Szkół..

Image

Pierwsza placówka oświatowa kształcąca uczniów w kierunku zawodowym powstała w Strzegomiu w roku 1947 pod nazwą Państwowe Gimnazjum Mechaniczne z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 31 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, obecnie LO). Przed wojną mieściło się tam Gimnazjum Żeńskie, zaś w czasie II wolny światowej - szpital wojskowy. Pierwszym pracownikiem szkoły był zatrudniony z dniem 15.07 1947 pan Stanisław Drozdowski, któremu zlecono nadzór nad budynkiem szkoły na czas remontu zakończonego we wrześniu 1947. Rok szkolny inaugurowało wówczas 110 uczniów. W tym samym roku utworzono przy PGM Wieczorową Średnią Szkołę Zawodową, do której uczęszczało w klasie wstępnej 39, a w klasie pierwszej 30 uczniów.

 

Rok później szkoła przybiera nazwę Państwowego Liceum Mechanicznego, w którym rozpoczęło naukę 62 uczniów, a 135 kontynuowało naukę w PGM. Nauka zawodu odbywała się przy ulicy Kościuszki 16, zaś od 1950 w budynku późniejszych warsztatów, obecnie Zespół Szkół Specjalnych (w czasie II wojny miejsce obozu jenieckiego). W roku szkolnym 1950/1951 szkoła przybrała nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 2-letnim cyklu nauczania, w latach późniejszych poszerzając swoje profile zawodowe: ślusarz, mechanik, tokarz, energetyk, mechanik rolnictwa, natomiast od roku szkolnego 1955/56 placówka nosiła nazwę Zasadniczej Szkoły Metalowej. W 1957/58 przeniosła swą siedzibę do obecnego budynku przy ul. Krótkiej 6. Początki lat 60. przynoszą głęboki kryzys, z którego szkoła i warsztaty wychodzą w roku 1962/63 zdobywając II miejsce w kwalifikacji szkół zawodowych pod względem estetyki i organizacji utrzymania warsztatów oraz III miejsce we współzawodnictwie warsztatów szkolnych w Okręgu Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu.

 

W 1964/65 powstało przy ZSZ, uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego, Zaoczne Technikum dla Pracujących o specjalności budowa maszyn.

 

W 1972/73 utworzono Liceum Zawodowe o 4-letnim programie nauczania kształcące robotników o specjalności mechanik obróbki skrawaniem. W ZSZ otworzono nowe kierunki kształcenia: mechanizacja rolnictwa, krawiecki, formierz odlewnik, monter instalacji budowlanych. W 1973/74 powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących, które kształciło specjalistów w zakresie budowy maszyn. W ZSZ nastąpiło poszerzenie profili zawodowych o klasy: dziewiarz, krawiec, odlewnik, monter wewnętrznych urządzeń sanitarnych.

 

5 maja 1976 uczniowie liceum zawodowego zdają pierwszą maturę w historii szkoły. Świadectwo dojrzałości otrzymało 26 z 28 absolwentów.

 

W roku szkolnym 1979/80 powołano o 5-letnie technikum mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem.

 

W 1982 szkoła po raz kolejny zmieniła nazwę, tym razem na Zespół Szkół Zawodowych. W latach 1983-1993 funkcjonowała Szkoła Przysposabiająca do Zawodu o 2-letnim cyklu nauczania dla uczniów po sześciu klasach szkoły podstawowej, kształcąca robotników w zawodzie ślusarz- mechanik oraz tokarz.

W 1984 szkołę opuszczają pierwsi absolwenci technikum mechanicznego. W tymże roku powołano do życia czteroletnie liceum ekonomiczne o profilu finanse i rachunkowość.

 

W roku szkolnym 1989/90 powołano technikum zawodowe o 5-letnim cyklu kształcenia o specjalności obróbka skrawaniem, powstało liceum ekonomiczne dla pracujących oraz średnie studium zawodowe dla pracujących. ZSZ poszerza swoją ofertę o klasę wielozawodową, a w 1993 o klasę kształcącą kamieniarzy. W 1994/95 w liceum zawodowe otworzono klasę o profilu wiejski obrót towarowy. W 1997 powołano liceum handlowe o specjalności technik handlu i liceum zawodowe o profilach:

 

 • gastronom
 • sprzedawca magazynier
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • pracownik administracyjny
 • monter maszyn i urządzeń
  oraz technikum zawodowe o profilu technik budowy maszyn.

 

W 1999/2000 liceum zawodowe poszerza swoją ofertę o klasy kucharz oraz operator obróbki skrawaniem. Rozpoczyna także swoją działalność technikum handlowe.

 

W 2002/2003 szkoła zmieniła nawę na Zespół Szkół, w którym funkcjonowały:

 

 • zreformowane czteroletnie technika: handlowe, ekonomiczne i mechaniczne oraz trzyletnie licea profilowane na podbudowie programowej gimnazjum o kierunkach: ekonomiczno-administracyjne, rolno-spożywcze, transportowo-spedycyjne,
 • pięcioletnie technika i czteroletnie licea na podbudowie szkoły podstawowej,
 • zasadnicza szkoła zawodowa utrzymała swoją dotychczasową ofertę.

 

Był to rekordowy rok szkolny pod względem ilości oddziałów (42) oraz liczby uczących się w nich uczniów - 1100.

 

W 2004 przypadła 130. rocznica wmurowania kamienia węgielnego pod główny budynek szkoły.

 

W obecnym roku szkolnym 2006/07 oferta programowa obejmuje:

 

 • technika: ekonomiczne, mechaniczne, informatyczne,
 • licea: zarządzanie informacją, kształtowanie środowiska, transportowo-spedycyjne, ekonomiczno-administracyjne,
 • zasadnicza szkoła zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, kamieniarz, ślusarz oraz naukę innych zawodów w klasie wielozawodowej,
 • trzyletnie technikum uzupełniające: technik mechanik i technik handlowiec ,
 • szkoły policealne : technik prac biurowych

 

We wrześniu 2007 szkoła będzie obchodzić uroczystość sześćdziesięciolecia swego istnienia.


Image

 
© Copyrights Zespół Szkół w Strzegomiu - 2015